Välkommen till FolkRättsRörelsen
2021-03-21 : Sammanställning av vårt upprop för krav om offentlig i public service.

Vi har ett resultat =0)
- 0.01% av Sveriges medborgare som betalar public service avgift vill granska vad de betalar för.

Siffrorna :
Vårt upprop för krav på offentlig insyn i det offentligfinansierade public service startade 14 september 2020 och stängdes idag 21 mars 2021. Under dessa 6 månader uttryckte 659 medborgare en vilja att granska public service via offentlighetsprincipen i svensk grundlag....men hur många betalar publicservice avgiften ? Dessa uppgifter är inte offentliga så jag gjorde ett förenklat överslag, kravet för att betala 1329:- är ungefär samma som för att rösta och 2018 var 7,4 miljoner medborgare röstberättigade varav 6,4 miljoner röstade. Jag gissar siffrorna för PS-avgiften är ungefär lika vilket ger att hela 0,01% av de medborgare som betalar public service avgiften vill veta hur den används, resterande 99,99% har inget intresse ta reda på var deras 1329:- tar vägen.
För säkerhets skull gjorde jag en röd ring runt oss 0,01% som vågade ställa krav i diagrammet.
Jag tackar er tappra själar som vågade ställa krav på vår demokrati.
2021-03-03 : Lagprövning public service avgift :

Nedan artikel är kopia av den inlaga som har sänts in av privatpersonen Peter Martinsson för lagprövning av public service avgiften utifrån demokrati, sanning och saklighet. Medlemmar som vill stödja denna talan kan göra så genom att sända epost till peter@folkratt.com där en klar och tydlig vilja uttrycks skriftligt om att delta i kravet undertecknat med ditt namn och ort. Tänk på att brevet kan komma att förevisas domstol som inlaga så skriv inga personliga detaljer som personnummer eller annat utan endast din uttryckta vilja att stödja talan ( gärna med en motivation eller argument om du vill) , ditt namn/ort och hur du kan kontaktas vid frågor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förvaltningsrätten ./.                                          Peter Martinsson 
Rätt till rättvis prövning, EKMR (SFS 1994:1219), artikel 6, finansiering av public service.


- Har svenska medborgare rätt vägra finansiera osaklig förfalskad propaganda av public service företagen SVT AB, SR AB och UR AB ?


Bild : V : Hanna Stärne -Stefan Löfven,  H: Adolf Hitler - Joseph Goebbels som uppfann SVT's metod.


Är Sverige en rättsstat ? 
Påståenden om Sverige som ”rättsstat” synes vara skitsnack, bluff och lögner i konkret handling. Enligt FN's grundläggande mänskliga rättigheter i svensk lag EKMR SFS 1994:1219 artikel 6 har jag rätt till rättvis prövning men enligt myndigheten Skatteverket har jag inte rätt till rättvis prövning så här är vi nu, hej domstol. 

Det är bisarrt att jag som svensk medborgare har en klar juridisk ställning om jag köper tv-kanaler av eurosport, kanal 5 och tv3 genom konsumentköplagen medan samtliga rättigheter upphör när jag köper mina tv kanaler av svenska rättsstaten via ”public service”. 

Domstolen ska i första steg avgöra min rätt till rättvis prövning och i nästa steg avgöra min juridiska ställning i förhållande till de bedrägerier som går under beteckningen ”public service”. 

Bakgrund SVT propaganda. 
Den 14 Mars 1933 utsåg Rikskansler Adolf Hitler Gauleiter Joseph Goebbels till ”Riksminister för allmän upplysning och propaganda”. Med offentliga skattemedel inrättade ”propagandaminister” Goebbels Tysklands ”propagandaministerium” som utan offentlig insyn hade till uppgift att producera bilder, skrifter och filmer med falska budskap för att skapa rädsla för en diffus judisk fiende och bankvälde. Adolf Hitlers utrensningar av politiska oppositionen förfalskades av Joseph Goebbels till en bild av att Hitler återställde ordning och reda genom att fängsla och skjuta dissidenter istället för den väpnade statskupp det var. Genom mord, bedrägeri och utrensningar utsågs Hitler 1 Augusti 1934 till Tysklands Fuhrer och Rikskansler. Med Hitler som diktator ökades propagandaminister Joseph Goebbels resurser bygga upp en förfalskad verklighet av en hotbild mot Tyskland och tyska folket som tillät Adolf Hitler rusta för krig och slutligen ”i försvar” attackera flera grannländer. Sveriges ”public service” är en kopia av Adolf Hitlers upplägg med propaganda-ministerium där jag bevisat att SVT avsiktligt publicerar falsk propaganda, se bevisbilagor. Jag ställer kravet att på demokratiska grunder ha rätten vägra finansiera och delta i regeringspartiernas politiska, falska propaganda. Jag kräver rätt till grundläggande rättigheter som demokrati, allas lika värde, mitt veto delta i bedrägeri, korrigering av bedrägerier och offentlig insyn. 

Ägarförhållanden ”public service”. 
Upplägget med skalbolag och pyramidbolag som regeringen använder för de privata företagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Utbildningsradion AB är kopierat av bedrägeriverksamheter. Företagen ägs av den registrerade stiftelsen Förvaltningsstiftelsen och utgör den så kallade ”public service koncernen”. Det existerar inget registrerat företag som heter ”Public Service” eller liknande utan uttrycket ”public service” används i bedrägligt syfte för att ge intryck av att allmänheten har juridiska rättigheter via sin ”public service-avgift”. Public service-avgiften ger färre rättigheter än t.ex. media som köps in från företag som Kanal 5, TV3 eller Eurosport via abonnemang. Förvaltningsstiftelsen är registrerad mitt i ett bostadsområde på Åsögatan 149 i Stockholm. Ägarstiftelsen av svensk ”public service” har 21 grannar i trappuppgången och lokalerna är censurerade på tex Google street view från offentlig insyn, den allmänhet som betalar kalaset får alltså inte ens se utsidan av ägaren till statstelevisionen. Ledamöterna och ordförande av Förvaltnings-stiftelsen är av och till diffusa men verkar just nu bestå av ordförande Helena Stålnert som har en bakgrund inom SVT och således jävig i nepotism. Flera ledamöter har anhöriga som äger produktionsbolag som säljer till SVT men denna del är hemlig för de svenska medborgare som betalar för dessa programinköp. För att ge sak perspektiv har Sveriges medborgare rätt till offentlig insyn i flera privata stiftelser som listats i bilagan till 2kap.§4, OSL och där ingår ej den offentlig-finansierade Förvaltningsstiftelsen till skillnad från privata stiftelser som Chalmers, Handels-högskolan Stockholm, Volvos pensionsfond m.fl. Privata stiftelser står alltså under offentlig insyn genom 2 kap.§4 OSL medan den offentligt tvångsfinansierade Förvaltningsstiftelsen som givits exklusiva konkurrensfördelar för sina mediakanaler är exkluderad all offentlig insyn. 

Sändningstillstånden för SR AB, UR AB och SVT AB är utfärdade av regeringen genom kulturminister Amanda Lind den 5 december 2019. Tillstånd för 5 år med krav som : 

Sändningstillstånd Sveriges Radio AB, regeringsbeslut 2019-12-05, §7, stycke 3 : 
”SR ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och andra maktsfärer”

Sändningstillstånd Sveriges Television AB, regeringsbeslut 2019-12-05, §13 :
”Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt. SVT ska beakta att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv.”

Upplägget med Förvaltningsstiftelse påstås vara ”för att garantera oberoende för public service” men det enda regeringen behöver göra är att dra in de sändningstillstånd de utfärdat för att tysta ”oberoende” ”public service, inget sändningstillstånd = inga utsändningar. 

Finansiering av public service. 
Avgiften för public service kommer för år 2021 vara upp till 1329:- för varje skattepliktig medborgare och krävs in av myndigheten Skatteverket som slussar dessa offentligt betalda medel till ett konto hos Riksgälden som månadsvis betalar ut till de tre bolagen SVT AB, SR AB och UR AB. Avgiften tas ut av Skatteverket enligt Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst samt Skatteförfarandelag (2011:1244) men är enligt Skatteverket inte en skatt utan en ”frivillig avgift” som tas in med hot om indrivning av Kronofogde, även det en myndighet under samma regering som givits exklusiva rättigheter till falsk politisk propaganda betalade av Sveriges medborgare utan vetorätt, offentlig insyn eller rätt till rättvis prövning enligt Skatteverket. Sakligt är det alltså ingen skillnad i agerande mellan Sveriges regering och Adolf Hitlers diktatur avseende medborgarnas rättigheter att slippa delta i bedrägerierna. 

Materiella frågor för rättslig prövning public service-avgift : 
Domstolen ska i lagprövning klargöra den juridiska statusen av ”public service-avgiften”. Om public service-avgiften som upptas av Skatteverket med hot om indrivning är en skatt är public service-företagen offentligfinansierade organ under grundlagarna. Om public service-avgiften är en avgift för inköp av tjänst är det således en avgift under konsumentköplagarna och avtalsrätten med samma juridiska rättigheter som övriga media kanaler med rätt avsluta kontraktet för tjänsten. 

Första yrkande : Min rätt till rättslig prövning, EKMR SFS 1994:1219, artikel 6 : 
Domstolen ska först fastställa min rätt till rättslig prövning enligt svensk grundlag så som uttryckt i ”Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” artikel 6. Jag påminner domstolen EKMR är minsta acceptabla miniminivå enligt EU funktionsfördrag ratificerad av Sverige 2007-12-03 i Lissabon, Portugal. 

EKMR; SFS 1994:1219 : Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång :
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.

Andra Yrkande : Är public service-avgiften en skatt eller avgift för inköp av tjänst ? 
Public service-avgift krävs in av Skatteverket via 12 kap.§3f, Skatteförfarandelag (SFS 2011:1244) och §1, Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (SFS 2018:1893) : 

Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (SFS 2018:1893) : 
§1. En public service-avgift ska finansiera radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den..//.

Radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst finansierad med en avgift som tas in via hot om indrivning av Skatteverket uppfyller alla villkor för ”skatt” oavsett hur rättsinstanser vränger ord. Om radio- och tv-verksamheten är offentligfinansierad ska Sveriges grundlagar om legalitet, saklighet, offentlig insyn och allmän handling appliceras. Att upphäva svensk lagstiftning genom pyramidbolag och vrängande av lag ingår inte i en rättsstat. 

Om Public service avgiften är en avgift för inköp av tjänsten ”media” i radio och TV ska domstolen redogöra mitt kontraktsförhållande för public service avgiften och fastställa mina rättigheter listade i lagar som Köplag (1990:931), Konsumentköplag (1990:932) samt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Av extra intresse blir Avtalslagen, SFS 1915:218, §36 eftersom ”avtalet” tvingats på mig med hot om indrivning. 

Avtalslagen, SFS 1915:218, §36 :
36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.
Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Rätten till publicering. 
Jag förbehåller mig rätten till publicering och offentliggörande i detta ärende. Frågan om tvångsfinansierad förfalskad politisk propaganda utan rätt till insyn eller veto för finansiärerna är känslig så för att förhindra domstolen ljuga i rättssak publiceras ärendet löpande för den allmänhet som betalar era löner för att upprätthålla medborgarnas lag. 

Domstolens beslut borde vara enkelt. Att upprätthålla svensk lag kan för oinvigda synas vara domstolens kärnuppgift men vi som vet att domstolar är en plats för buskis och teater där domare med diverse pajaskonster framför farser och skådespel för att kringgå de lagar de får skattemedel i lön för att upprätthålla vet att ”rättvisa” handlar om att täppa till domstolens möjligheter ljuga. Jag tror mig ha täppt till de flesta vägar för er att ljuga er ur denna sak så nu kvarstår rena bedrägerier som blir betydligt enklare avslöja för den allmänhet som betalar era löner. Jag föreslår att enkelt upprätthålla svensk lag istället för att kringgå svensk lag. En domare som önskar respekt ska bevisa sig värdig respekt. Respekt erhålls genom att författa domslut enligt lag där lagrum, vad som anförts och vad som bevisats redovisas så som lag föreskriver istället för att utelämna bevisning, sakfråga eller välja och vraka i bevisning enligt beställning. Fortsättningsvis håller jag domare för den lögnaktiga pöbel och syltryggar de valt framställa sig fram till annan bevisning presenteras. Regeringens märkliga upplägg med pyramidbolag och bedrägeri för att runda svenska lagar är ett enkelt avgörande. Ytterst handlar frågan om att upprätthålla demokrati och en rättsstat under lagarna eller stötta falskspel, vrängande av lag och ordlekar i kopia av modern historias mest avskyvärda radarpar med metoder som hade gjort radarparet själva avundsjuka. Karlskrona, Peter Martinsson, LexNoxa.com.


FRR / LexNoxa, publicerad FRR : 2021-03-03, Peter Martinsson.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020-09-29 : Organisering av "grupptalan" om återbetalning av public service avgiften pga avtalsbrott.

Vi startar idag organiseringen av en "grupptalan" mot skatteverket för återbetalning av public service avgiften.

I villkoren för public service avgiften ställs krav om saklighet, opartiskhet och demokrati men SVT har bevisligen brutit dessa regler upprepat så nu kräver vi tillbaka den avgift som tagits under falskt föregivande.

Om du vill delta sker det i två steg :

1. På den epostadress du använde för att registrera dig som medlem i Folkrättsrörelsen får du ett yrkande som du fyller i med ditt namn, bostadsadress och din signatur på sista sidan. Sedan skickar du själv in det till Skatteverkets registrator.
Yrkandet skickas ut 29 septemeber 2020 och sedan varannan dag eller på begäran i mån av tid.
 
2. Ensam är svag, många är starka.
För att stärka vår "grupptalan" vill vi att du signerar denna namninsamling som du hittar här (länk) med ditt förnamn, efternamn och bostadsort. vill du få uppdateringar i frågan anger du frivilligt en epostadres. 

Frivilligt, ickebindande.
Att delta i denna "grupptalan" är frivilligt, gratis och icke-bindande. Vi gör detta för att vi vill stärka medborgarnas demokrati och rätt till ett opartiskt sakligt public service där vi genom offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen ges insyn och kan kontrollera saklighet, opartiskhet och demokrati genom offentlig insyn i den public service vi genom tvång finansierar. 

Vänligen notera att lagarna kring källskydd och meddelarskydd regleras i just Tryckfrihetsförordningen, skydd av en källas identitet står över rätten till offentlig insyn.

Själva yrkandet som du fyller i och skickar in ser ut så här :

Bild på första sida i FRR yrkande om återbetalning av public service avgift pga avtalsbrott.

Välkommen delta i vår "grupptalan" och upprop för att stärka grupptalan om ökad demokrati och lag. Grupptalan är egentligen inte möjligt i Sverige så detta är per defintion inte en grupptalan men med den samordning som sker genom folkrättsrörelsen ökar din styrka med oss andra. Om du är intresserad av att läsa mer om grupptalan rekommendera jag wikipedia (länk).

Välkommen, tillsammans är vi starka.


2020-09-14: Stöd vårt upprop om krav på offentlighet inom SVT.

Stöd vårt krav om offentlighet för public service. Med den obligatoriska public service avgiften upp till 1347:-/person/år blir SVT, SR, UR mfl. offentlig finansierat organ. Därmed bör rätten till offentlig insyn ges de medborgare som finansierar public service. Vi avser driva detta rättsligt om vi får ett stöd av 2000 personer. Det kostar inget, allt vi behöver är ditt mandat driva denna fråga i domstol. Du signerar vårt upprop här (länk) eller klicka på bilden ute till höger. Personuppgiftsansvarig är Peter Martinsson, LexNoxa, utgivningsbevis 17-00046.

Du hittar mer info i saken på LexNoxa här (länk).


Tack för din medverkan.2020-08-31: Nytt försök.
Efter en tids paus gör vi ett nytt försök med Folkrättsrörelsen.

Folk måste få rätt.
Vi vill göra dig mer intresserad och delaktig i dina egna lagar. Det är förbannat märkligt att du som betalar för svensk lag har så liten insyn i hur de du avlönar utövar din lag. Vårt mål är att Sveriges författningssamlingar (lagar) ska upprätthållas av en Författningsdomstol, inte av en lekstuga med Justitieombudsmän som väljs på två år och sedan går tillbaka till de myndigheter JO granskat efter sin tid som "granskare". 

Av Europas 44 länder har 27 länder författningsdomstol, Sverige är inte ett av dessa. Det är faktiskt väldigt oklart vem som upprätthåller Sveriges demokrati. När några av de riksdagsledamöter vi avlönar i vår riksdag vägrar prata med alla 349 förtroendevalda riksdagsledamöter så är det ett brott mot Sveriges första grundlag om representativt parlamentariskt statsskick. Så vem exakt upprätthåller Sveriges demokrati när demokrati-hatare bestämt sig sabotera vår demokrati ? Det är helt okej att ha olika åsikter men åtar man sig uppdraget att söka bästa lösningen för Sverige under demokratiska former i vår riksdag är det inte acceptabelt åsidosätta det uppdraget. 

Vår önskan är att vi som betalar för utövningen av Sveriges lagar ska ha full insyn i hur våra lagar utövas genom en "oberoende medborgarkommission", en grupp medborgare som alltid har full insyn i alla myndigheter utan hinder av sekretess, lite som det var tänkt att JO skulle verka.

Varför FolkRättsRörelsen ?
Istället för att slösa miljoner av dina skattepengar på att reparera sönderslagna busskurer, parker och stadskärnor i upplopp och kravaller vill vi ställa krav på de vi betalar att utöva vår lag transparent och korrekt. Vi vill använda vår yttrandefrihet och föreningsfrihet för att under fredliga demokratiska former återupprätta svensk lag.

Lagarna.
Sverige har väldigt bra lagar. När du läser våra lagstiftares (riksdagsledamöternas) förarbeten som blir instruktionen för hur en lag ska användas inser du att våra lagar är ganska kloka och genomtänkta. Problemet är hur lagarna utövas.

Lagstiftare.
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kapitel §4 är det våra 349 folkvalda riksdagsledamöter som beslutar Sveriges lagar, det är alltså du som valt dina lagstiftare :

Regeringsformen 1 kap.§4 (länk) : 
4 §   Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

Lagutövare.
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kap. §8 är det våra myndigheter som "utövar" lagen. När en lag har beslutats av riksdagen registreras den i vår författningssamling och överlämnas till myndigheterna för att användas.

Regeringsformen 1 kap.§8 (länk) : 
8 §   För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

Hur ska våra lagar utövas ?
Sveriges lagar ska utövas sakligt, opartiskt och objektivt. Ur Sveriges grundlag Rf 1 kap.§9 kommer något vi kallar "objektivitetsprincipen". Objektivitetsprincipen betyder att myndigheter ska vara objektiva, som exempel måste en åklagare som ska åtala en brottsling redovisa bevis både för och emot brottslingen om sådan bevisning finns, åklagaren ska enligt lag "argumentera mot sig själv" vid ett åtal av en brottsling.

Saklighetsprincipen betyder att myndigheter ska ha stöd i fakta eller bevis för kärnfrågan vid ett avgörande. Det är alltså inte tillåtet att gissa, tycka, känna, anta eller tro vid myndighetsutövning, det är inte heller tillåtet att använda svepskäl, falska argument eller obevisade påståenden.

Regeringsformen 1 kap.§9 (länk) : 
9 §   Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Problemet är att du inte får välja dina lagutövare. Lagutövarna i Sveriges myndigheter och förvaltningar är anställda med lön betalad av dig. Du har rätt till en viss insyn i lagutövningen men inom till exempel migrationsverket, försäkringskassan, domstolarna och socialtjänst kan lagutövarna själva hemligstämpla när de bryter mot lagen så att du inte ska kunna bevisa deras lagbrott, det är en väldigt bekväm sits du betalar.

Lagägare...?
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kap.§4 är riksdagen lagstiftarna, enligt Rf 1 kap.§8 är Sveriges myndigheter och förvaltningar lagutövare men vem äger lagen ?

Det gör du. Du som via din skatt betalat lagstiftarnas löner när de beslutade lagen i den riksdag du betalar och sedan lämnade över lagen till de lagutövare du betalar lön för i Sveriges myndigheter och förvaltningar. Om du betalat hela kalaset med löner, lokaler, datorer, processer och arkiv äger du också lagen.

Tillsynen av lagutövarna.
Vem representerar dig, lagägaren, i lagutövningen ? När en lag ska stiftas frågar riksdagen lagrådet och olika remissinstanser, universitet, myndigheter, föreningar eller privatpersoner som har mycket kunskap om det man vill lagstifta om får bidra med sina kunskaper. Du som lagägare är alltså väl representerad i lagstiftningsprocessen, men vilken insyn har du i lagutövningen ?

Enligt Regeringsformen 13 kapitel "Kontrollmakten" §6, är det riksdagens myndighet "Justitieombudsmannen" som tillsammans med riksrevisionen granskar hur Sveriges lagutövare utövar din lag.

Regeringsformen 13 kap.§6 (länk) : Riksdagens ombudsmän
6 §   Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän), som i enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En ombudsman får föra talan i de fall som anges i instruktionen.

Ditt folkvalda parlament, riksdagen, väljer de granskare som i 2 år som Justitieombudsman ska upprätthålla Sveriges författningssamlingar (lagar), men....vad gör en justitieombudsman efter sina 2 år som JO ? Var söker en JO jobb efter sin tid som granskare ? En JO som åtalat en lagutövare enligt JO instruktion §6 kanske inte är välkommen var som helst inom vilken myndighet som helst ? Om en JO åtalat en åklagare för tjänstefel kanske denna JO inte är välkommen inom åklagarmyndigheten ?

Det är här det blir uppenbart Sverige har stora luckor. De flesta länder i Europa som Frankrike, Tyskland, Polen, Ungern, Portugal, Spanien (27 av Europas 44 länder) har en oberoende Författningsdomstol som har rätt granska myndigheter, regering och parlament. Oberoende betyder att domarna i Författningsdomstolen inte behöver ta hänsyn till vad deras beslut får för konsekvenser så som tex JO i Sverige behöver fundera över. En Författningsdomstol har fri jurisdiktion, nyligen dömde Tysklands Författningsdomstol att EU's stödköp av krisande länders statsobligationer med tyska skattepengar var olagligt (länk), ett ganska kaxigt och beundransvärt domslut för att förvalta tyska medborgares skattepengar för rimligen bör väl tyska medborgares skattemedel gå till Tysklands skolor, sjukvård och samhälle ?

EU blev ganska missnöjda med detta beslut, Tyskland har precis som Sverige EU's regler inskrivna i grundlagen så sista ordet om hur Tyska medborgares skattepengar ska användas är nog inte sagt ännu. 

Regeringsformen 1 kap.§10 (länk) :

10 §   Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).

Sveriges rättsväsende, lekstugan.
Bristen på granskare av Sveriges rättsväsende har lett till en fullständig lekstuga med domare som ljuger och myndigheter som begår grova bedrägerier. Den vanligaste metoden myndigheter och domstolar använder för bedrägerier är att utesluta eller förfalska beslutsmotiveringen. Enligt lag ska alla beslut härledas med vad som anförts, bevisats och stöd av lag. Varje gång en myndighet begår bedrägeri hittar du det i beslutsmotiveringen. Antingen utelämnas beslutsmotiveringen helt som i domstolarnas prövningstillstånd som i strid med Rättegångsbalken 17kap.§12 skiter i beslutsmotivering för att begrava förfalskade domslut eller som JO, skriver ihop beslutsmotiveringar som är ren rappakalja. En annan metod lagutövare använder för att åsidosätta svensk lag är "rättspraxis". När domstolar inte vill följa lagen ljuger man ihop ett beslut om att "så här har vi alltid gjort så nu gör vi så" istället för att följa svensk lag. Att rättspraxis finns i Sverige är ett exempel på hur svag tillsyn av rättsväsendet Sverige har när lagutövarna tillåts ta över lagstiftningen.

Om du som betalar minst halva din inkomst i skatt för detta är nöjd så fortsätt som du gör. Om du vill förändra och öka din rätt till rättvisa är du välkommen hjälpa oss, alla behövs.

Folkrättsrörelsen 2020-08-31, Peter Martinsson.